Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti Testi 7
Soru 1

Osmanlı padişahları, bir konu hakkındaki kesin kararlarını aşağıdakilerden hangisi ile belirtirlerdi?

Soru 2

Aşağıdaki eyaletlerden hangisi vergi ve askerlikten muaftır?

Soru 3

I. Yeniçeriler
II. Cebeciler
III. Cebelüler
IV. Müsellemler

Yukarıdakilerden hangileri Kapıkulu Ordusunun bölümlerinden biri değildir?

Soru 4

Osmanlı Devleti’ni XVIII. yüzyıldan itibaren devlet kurumlarında, eğitimde ve orduda yenilik yapmaya zorlayan nedenler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Soru 5

Osmanlı Devleti'nde önceleri Hıristiyan tebaanın yetenekli çocuklarının alındığı, daha sonraları Müslüman çocukların da alındığı okul hangisidir?

Soru 6

Aşağıdaki saraylardan hangisinin yapı tarzında Batı mimarisinin etkisi yoktur?

Soru 7

I. Devşirmeler hem askerlik hem de yönetim için yetiştirilmişlerdir.
II. Devşirme Sisteminin amacı Hıristiyan azınlıkları İslamlaştırmaktır.
III. Osmanlı vezirleri devamlı olarak devşirme kökenlilerden gelmişlerdir.

Devşirme Sistemi ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?

Soru 8

Osmanlı Devleti'nde,

I. Köylü
II. Zanaatkar
III. Tüccar
IV. Bilgin

gruplarından hangileri "Reâya" sayılmamıştır?

Soru 9

I. Savaşların uzun sürmesi ve çoğunun yenilgiyle bitmesi
II. İpek ve Baharat yollarının ticari önemini coğrafi keşiflerle yitirmesi
III. Bazı vakıf ve tımar arazilerin gelirlerinin doğrudan hazineye alınması

Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti’nin parçalanma nedenleri arasında yer almaktadır?

Soru 10

Osmanlı Devleti’nde imaretler, medrese öğrencilerine, fakir fukaraya, kimsesiz ve gariplere, yolculara ücretsiz yemek verirlerdi. Bazı imaret-hanelerde yemek dışında, adam başına 3-5 akçe harçlık da verilirdi.

Buna göre, imaretlerin varlığı Osmanlı Devletinin hangi özelliğini göstermektedir?

Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi, Fatih Kanunnamesi'nde yer alan konulardan biri değildir?

Soru 12

I. Beylerbeyi
II. Sancakbeyi
III. Reis’ül Küttap

Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı’da Seyfiye sınıfına mensup görevlilerdendir?