Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti Testi 9
Soru 1

Osmanlı Devleti'nin ünlü sanatçılarından biri olan Levni, sanat dallarından hangisinde yaptığı çalışmalarla tanınmıştır?

Soru 2

Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Osmanlı sanayinin çökmesine neden olmuştur?

Soru 3

Osmanlı Devleti’nde devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı yer olan “Divan-ı Hümayun” hangi padişah döneminde kurulmuştur?

Soru 4

Osmanlı Devleti’ndeki Dirlik Sistemi’nde toprak gelirleri ile asker yetiştirilmiştir. Bu askerler savaş zamanlarında orduya katılırken, barış döneminde de bulundukları bölgenin güvenliğini sağlamışlardır.

Buna göre;

I. Osmanlı Devleti’nde askeri giderler ekonomide en fazla paya sahiptir.
II. Asker yetiştirmede topraktan yararlanılmıştır.
III. Merkezi otorite güçlendirilmeye çalışılmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru 5

Osmanlılarda;

I. Ferman
II. Fetva
III. Berat

Belgelerinden hangileri padişah tarafından verilirdi?

Soru 6

Osmanlı Devleti’nde ülke toprakları mülkiyet hakkı ve kullanım şekline göre çeşitli kısımlara ayrılmıştır.

Buna göre,

I. Öşriyye
II. Dirlik
III. Haraciye

topraklarından hangileri mülk arazilerindendir?

Soru 7

XVI. Yüzyıl Osmanlı-Türk mimarisinin en büyük ustası kimdir?

Soru 8

Osmanlı padişahları, her türlü ülke meselesiyle ilgili alınacak kararlarda birinci dereceden yetkili olmuşlardır. Ancak alınacak kararların dini kurallara, gelenek ve göreneklere aykırı olmaması gerekirdi.

Bu bilgiye dayanarak Osmanlı Devleti ile ilgili;

I. Şer-i ve örfi hukuk uygulanmıştır.
II. Devlet teokratik yapıya sahiptir.
III. Demokratik bir yönetim oluşturulmuştur.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru 9

Osmanlılarda ulema, bir görevli olarak;

I. din,
II. eğitim,
III. yargı,
IV. askerlik

alanlarından hangilerinden sorumludur?

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi, sancak ve kazalarda güvenlik işlerinden sorumlu olan kişidir?

Soru 11

Osmanlı Devleti’nde Divan-ı Hümayunda, Rumeli Kazaskeri’nin başkanlığında yapılan yargılamalarda kadılar tarafından verilen kararlar hukuka aykırı bulunduğunda çoğunlukla aynı mahkemeye, bazen de başka bir mahkemeye tekrar görüşülmek üzere geri gönderilmekteydi. Bu durumda divan zaman zaman dava ile ilgili görüş açıklayabilirdi.

Yalnız bu bilgilere dayanarak Divan-ı Hümayun ile ilgili,

I. Askeri ve siyasi danışma organıdır.
II. Yüksek mahkeme görevi de üstlenmiştir.
III. Tüm kararları sadrazam başkanlığında almıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Dönemi'ne ait eserlerden değildir?