Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi Testi
Soru 1

Osmanlıların Bizans ile yaptığı ilk savaş aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2

Ünlü seyyah İbn-i Batuta’nın “Türkmen hükümdarlarının en ulusu” olarak nitelendirdiği Osmanlı hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi, Kuruluş Devri Osmanlı padişahlarının siyaseti olarak gösterilemez?

Soru 4

Osmanlı Kuruluş Dönemi'nde başkentin sürekli olarak değiştirilmesinde,

I. Fetih bölgelerine yakın olunmak istenmesi
II. Batı yönünde genişleme siyaseti izlenmesi
III. Hoşgörülü bir siyaset anlayışına sahip olunması

nedenlerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

Soru 5

Tarihçi Gibbons’un “Padişahlığı boyunca hristiyanlara papalıktan daha iyi muamele etmiştir.” diye ifade ettiği Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6

I. Murat Dönemi'nde, "Ülke hanedan üyelerinin ortak malıdır." şeklindeki eski Türk geleneği yerine "Ülke padişah ve oğullarının malıdır." anlayışı benimsenmiştir.

Bu değişiklikle,

I. Teokratik devlet yapısı oluşturma
II. Fethedilen toprakları hanedan üyeleri arasındapaylaştırma
III. Merkezi otoriteyi güçlendirme

amaçlarından hangilerine ulaşılmak istendiği söylenebilir?

Soru 7

Osmanlı Devleti'nde Osman Gazi'nin bir uç beyi olarak atanması ile başlayıp 1453 İstanbul'un fethi ile son bulan dönem aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8

Bir uç beyliği olan Osmanlıların Ertuğrul Gazi önderliğinde ilk olarak yerleştiği yer aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9

Altın Orda Devleti’ni yıkarak Kırım, Kazan, Küçüm, Ejderhan, Kasım ve Nagay hanlıkları olarak parçalanmasına Moskova Knezliği’nin güçlenmesine neden olan Türk hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi’nde yürüttüğü fetih politikasının sonuçlarından biri değildir?

Soru 11

Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Dönemi'nde Batı'ya doğru ilerleme siyaseti izlemiş olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?

Soru 12

II. Murat, aşağıda verilen hangi Anadolu Beyliği üzerine giderken devrin alimlerinden fetva çıkarmıştır?

 

Soru 13

Osmanlı Devleti'nin deniz gücünü artırması ve Rumeli'ye geçme imkanını elde etmesi aşağıdakilerden hangisinin sonucunda meydana gelmiştir?

Soru 14

XIII. yüzyıl sonlarında kurulan Osmanlı Beyliği'nin kısa bir süre sonra Rumeli'ye geçmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?

Soru 15

Osmanlı Devleti Rumeli’ye ilk iskan faaliyetini aşağıda verilen hangi Osmanlı padişahı döneminde başlatmıştır?

Soru 16

I İskan politikası
II. Merkezi yönetim
III. İstimalet politikası

Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti'nin kısa zamanda gelişmesini sağlayan unsurlar arasında yer alır?

Soru 17

Osmanlı Beyliği'ni ilk dönemlerde;

I. Ahiyan-ı Rum,
II. Bacıyan-ı Rum,
III. Gaziyan-ı Rum,

gruplarından hangileri desteklemiştir?

Soru 18

Osmanlı Beyliği’nin Anadolu’da ilk ele geçirdiği ve bağımsızlığını ilan ettiği yer aşağıdakilerden hangisidir?