Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi Testi 2
Soru 1

Osmanlı Beyliği’nin Anadolu’da ilk bağlı oldukları beylik aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2

Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Dönemi'nde Batı'ya doğru ilerleme siyaseti izlemiş olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?

Soru 3

Balkanlara açılan kapı olarak adlandırılan "Edirne" aşağıdaki hangi savaş sonunda ele geçirilmiştir?

Soru 4

Ankara Savaşı’ndan sonra Osmanlı Devleti’nde; Rumeli’deki fetihler durmuş, Anadolu’da siyasi birlik bozulmuş, şehzadeler arasında taht kavgaları başlamış ve ticaret gerilemiştir.

Yalnız bu bilgiye dayanarak Osmanlı Devleti’yle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Soru 5

Osmanlı Beyliği'nin kısa zamanda büyümesinde etkili olan ve "Eşine, işine ve aşına dikka et." prensibiyle ön plana çıkan grup aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6

Osmanlı Devleti'nde ilk vergi uygulaması ve kadı tayini hangi padişah döneminde gerçekleşmiştir?

Soru 7

Kazıklı Voyvoda” olarak bilinen Eflak hükümdarının asıl adı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8

Osmanlı Beyliği kurulduğunda birkaç bin savaşçının elinde tuttuğu bir yapılanmaydı. Zamanla göçebe Türkmenler gazilerle birleşti. Halkın diğer ögelerini örgütleme işini ulema  ve dervişler üstlendi. Bunlar, eli silahlı halkın arasına karışıp manevi birliği güçlendirdiler. Fetihlerle ele geçirilen Hıristiyan kentler, Ahi örgütlerindeki din adamlarınca kuşatıldı. Bunları cami, medrese, çarşı,
kervansaray gibi yapılarla donattılar.

Bu bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisinin Osmanlı Devleti’nin güçlenmesinde etkili olduğu söylenemez?

Soru 9

Osman Bey zamanında fetihler aşiret kuvvetleri ile gerçekleştirilirken sınırların genişlemesi ile Orhan Bey zamanında yaya ve müsellem birliklerinin, I. Murat zamanında Yeniçeri Ocağı'nın kurulduğu görülür.

Yukarıdaki bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

Soru 10

Osmanlı Devleti, fetihlerinde işgal ve istila amacı gütmemiştir. Fethedilen yerler yerleşim yeri olarak görülmüş, uygulanan tımar sistemi ile halkın toprak sahibi olması sağlanmış ve inanç hürriyeti tanınmıştır.

Bu durumun neden olduğu en önemli sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 11

Selçuklular zamanında devlet içinde küçük beylikler halinde yaşayan atabeylikler vardı.

Osmanlılarda böyle bir durumun olmayışı aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

Soru 12

Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Döneminde görülmemiştir?

Soru 13

Osmanlı yönetimi fetih hareketlerinde bulunurken yararlılık gösteren komutanlara beylik kurma hakkı tanımamış ve bu bölgelerin yönetimi merkezden gönderilen görevliler tarafından yürütülmüştür.

Osmanlı Devleti'nin bu uygulama ile ulaşmak istediği temel amacın aşağıdakilerden hangisi olduğu savunulabilir?

Soru 14

Osmanlı Devleti'nin ilk kez top kullandığı savaş hangisidir?

Soru 15

Osmanlı Devleti'nde "Yeniçeri Ocağı" ilk kez hangi padişah döneminde kurulmuştur?

Soru 16

Osmanlı Devleti'nin Anadolu siyasi birliğini sağlaması ilk defa hangi dönemde gerçekleşmiştir?