Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi Testi 3
Soru 1

Orhan Bey zamanında gerçekleştirilen,

-Bursa'nın Bizans'tan alınması,
-Gelibolu'nun Osmanlı egemenliğine girmesi,
-Kocaeli Yarımadası'nın fethinin tamamlanması

gibi gelişmeler ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

Soru 2

Aşağıdaki beyliklerden hangisi Ankara Savaşı'ndan sonra tekrar kurulmamıştır?

Soru 3

Maltepe (Palekanon) Savaşının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4

Osmanlı Devleti’nde yaşayan Müslüman olmayan toplulukların, din ya da mezhep esasına göre örgütlenip yönetilmesi biçimine millet sistemi denir.

Millet sisteminin,

 I. Toplumu oluşturan grupların benliklerini koruması,
II. Toplumda din veya mezhep değiştirmenin yasaklanması,
III. Osmanlı toplumunun kaynaşması 

durumlarından hangilerine neden olduğu savunulabilir?

Soru 5

Osmanlılarla Haçlılar arasında yapılan ilk savaş aşağıdakilerden hangi seçenekte verilmiştir?

Soru 6

Türklerin Balkanlarda tutunmak için verdiği savaşlardan hangisi ile kesinlikle Türkler'in Balkanlar'dan sökülüp atılamayacağı anlaşılmıştır?

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlıların Karesioğulları Beyliğini ele geçirmekle sağladığı kazançlardan biri değildir?

Soru 8

Kuruluş Devrinde Osmanlı'yı en fazla uğraştıran Türk Beyliği Karamanoğulları'dır.

Osmanlılar ile Karamanoğulları arasında yapılan ilk savaş aşağıdakilerden hangisinin devrinde başlamıştır?

Soru 9

"Çanakkale'yi ele geçirmek için çalışan Venediklilere karşı Osmanlı donanması Marmara'ya açılmış ve Venediklilerle ile ilk deniz savaşları yapılmıştır."

Yukarıdaki etkinlik hangi Osmanlı padişahı döneminde gerçekleşmiştir?

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Çelebi Mehmet'in Osmanlı Devleti'ni yıkılma aşamasından kurtarmasında diğerlerinden daha etkili olmuştur?

Soru 11

Fransızlar, İngilizler ve Almanlar ilk kez hangi savaşta Osmanlılarla temasa geçmişlerdir?

Soru 12

Osmanlı Devleti, Kuruluş devrinde aşağıdaki devletlerin hangisiyle savaşmamıştır?

Soru 13

Osmanlı Devleti ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 14

-Sırbistan’a bağımsızlık verilecektir.
-Eflak, Macaristan'ın koruyuculuğuna bırakılacaktır.
-Tuna Nehri Osmanlı Macar sınırı olacaktır.

gibi kararlar aşağıdaki antlaşmaların hangisine aittir?

Soru 15

Aşağıdaki savaşlardan hangisi Osmanlı Devleti'nin Balkan ilerleyişine karşı oluşan Haçlı Birliği'yle yapılmamıştır?

Soru 16

Osmanlı Devleti, ülke topraklarının hızla genişlemesi üzerine ortaya çıkan idari sorunlara karşı ilk olarak aşağıdaki önlemlerden hangisini almıştır?