Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi Testi 5
Soru 1

Osmanlı Devleti'nde hangi padişah döneminde İstanbul kuşatmasında ilk kez donanma kullanılmıştır?

Soru 2

Osmanlı Devleti'nin Balkanlar'da imzaladığı ilk antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3

- Moğollarla yapılan Kösedağ Savaşı’ndan sonra Türkiye Selçukluları dağılma sürecine girdi ve toprakları üzerinde küçük küçük Türk beylikleri ortaya çıkmıştır. 
- Osmanlıların egemenlikleri altına aldıkları Türk beylikleri, Timur ile yapılan Ankara Savaşı sonrasında yeniden bağımsızlıklarına kavuşmuştur.

Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisinin Kösedağ ve Ankara Savaşlarının ortak sonucu olduğu söylenebilir?

Soru 4

Bizans imparatorluğu;

- Osmanlı Devletine karşı Haçlı Seferle­rini başlatmak
- Osmanlı Devletindeki taht mücadelele­rini körüklemek

isterken en fazla neyi amaçlıyordu?

Soru 5

Osmanlı Devleti kurulduğu sırada Anado­lu'da bazı devletler de vardır.

Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri de­ğildir?

Soru 6

Osmanlı Devleti, ülke topraklarının hızla genişlemesi üzerine ortaya çıkan idari sorunlara karşı ilk olarak aşağıdaki önlemler­den hangisini almıştır?

Soru 7

Bazı Fransız yazarların "Şimşek" olarak nitelendirdikleri Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8

- Söğüt’te 1299 yılında bağımsızlığını ilan etti. 
- Bilecik’i alınca başkent yaptı. 
- İlk Osmanlı parasını bastırdı. 
- Bizans ile ilk savaş olan Koyunhisar Savaşı’nı kazandı. 

Verilen siyasi ve ekonomik gelişmeler hangi Osmanlı padişahı dönemine aittir? 

Soru 9

Orhan Bey döneminde,

I. 1326'da Bursa alınmıştır.
II. İlk Osmanlı parası bastırılmıştır.
III. Yaya ve müsellem adı verilen düzenli Birlikler oluşturulmuştur.
IV. Devlet işlerinin görüşüldüğü Divan örgütü oluşturulmuştur.

Buna göre, Osmanlılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 10

Ankara Savaşı'nın sonucunda,

I. Balkanlar'daki Osmanlı ilerlemesinin durması,
II. Anadolu Türk birliğinin bozulması,
III. I. Mehmet'in tahta geçmesi,
IV. Osmanlı ailesi içinde taht kavgaları başlaması

gelişmelerinden hangileri Hıristiyan dünyası için olumludur?

Soru 11

Osmanlı Devleti'nin 1444 yılında Macarlar ile yaptığı Edirne Segedin Antlaşması'na göre,

I. Sırp Despotluğu yeniden kurulacak,
II. Eflak, Osmanlı egemenliğinde kalacak; ancak asker göndermeyecekti.

Bu şartların kabul edilmesi aşağıdakilerden hangisini gösterir?

Soru 12

Kuruluş Dönemi'nde beylikten devlete geçen Osmanlılar Yükselme Dönemi'nde, imparatorluk hâline gelmiştir.

Osmanlı Devleti'nin imparatorluk durumuna gelmesinin kanıtı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilir?