Osmanlı Devleti Yükseliş Dönemi Testi
Soru 1

Fatih Sultan Mehmet Dönemi’nde Mora Despotlukları ortadan kaldırılmış, Trabzon Rum İmparatorluğu’na son verilmiştir.

Bu girişimlerin ortak amacının aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?

Soru 2

Osmanlı Devleti'nde Fatih döneminde ortaya çıkan aşağıdaki gelişmelerden hangisi, Rönesans'ın gelişmesine katkıda bulunmuştur?

Soru 3

Osmanlı Devleti’nin Yükselme Dönemi’nde;

I. Akdeniz ticaretinin ele geçirilmesi
II. İstanbul Antlaşması’nda Avusturya kralının Osmanlı sadrazamına denk sayılması
III. Şii Safevi Devleti’yle yapılan mücadelede başarı kazanılması

gelişmelerinden hangileri Osmanlı Devleti’nin siyasi ve askeri açıdan güçlü olduğuna kanıt gösterilebilir?

Soru 4

- Fatih döneminde Venediklilerle ticaret antlaşması yapılması
- Kanuni döneminde Fransa'ya kapitülasyonların verilmesi

Yukarıdaki gelişmelere bakılarak, Osmanlı Devleti ile ilgili;

I. Batı yönündeki fetihlere son vermiştir.

II. Ekonomik alana yönelik faaliyetlerde bulunmuştur.

III. Avrupalılara karşı katı bir siyaset izlememiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru 5

 Aşağıdakilerden hangisi Kanuni dönemin­de imzalanan Amasya Antlaşması ile ilgili olamaz?

Soru 6

Osmanlı Devleti’nde Fatih Sultan Mehmet Dönemi'nde gerçekleştirilen askeri girişimler İtalyan şehir devletlerini rahatsız etmiştir.

Bu rahatsızlıkta,

I. Venedik ve Ceneviz’in denizlerdeki ticari konumlarının sarsılması,
II. Osmanlı Devleti’nin deniz ticareti üzerindeki denetiminin güçlenmesi,
III. Osmanlı Devleti’nin çok uluslu bir yapıya kavuşması

durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?

Soru 7

Mısır Seferi'nin bazı sonuçları şunlardır;

I. Padişahlar halife unvanını kullanmaya başlamışlardır.
II. Baharat Yolu Osmanlı hakimiyetine geçmiştir.
III. Venedikliler Kıbrıs için Osmanlı Devleti'ne vergi ödemeye başlamıştır.

Bunlardan hangileri, Avrupa'nın Osmanlı Devleti'ne olan bağımlılığının artmasına neden olmuştur?

Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Fatih devrinde Denizlerde yapılan fetihlerden biri değil­dir?

Soru 9

Osmanlı Devleti’nin,

I. Orta Asya Türk hanlıkları ile irtibat kurma,
II. İran ve Rusya üzerindeki baskıyı artırma,
III. Yeni ticaret yolları bulunmasını önleme

hedeflerinden hangileri, XVI. yüzyılda gerçekleştirilmeye çalışılan Don-Volga Projesi ile ilişkilendirilebilir?

Soru 10

Fatih Sultan Mehmet, yerli ve yabancı bilginlere İstanbul'da çalışma ortamı sağlamış, dini bilimlerin yanında fizik, matematik ve astronomi gibi bilimlerin de okutulduğu Sahn-ı Seman medreselerini kurmuştur.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?

Soru 11

Osmanlı Devleti’nin XVI. yüzyılda Roma - Germen İmparatorluğu’na esir düşen Fransa kralını kurtarmasıyla başlayan Osmanlı- Fransız ilişkileri, Fransa’ya kapitülasyon verilmesiyle daha da gelişmiştir.

Buna göre Osmanlı Devleti’nin;

I. Anadolu siyasi birliğini koruma
II. Avrupa devletleri arasındaki çekişmelerden yararlanma
III. Doğu yönünde topraklarını genişletme

politikalarından hangilerini izlediği söylenebilir?

Soru 12

Fatih Dönemi’nde 1480 yılında gerçekleştirilen deniz seferi ile Napoli Krallığı’nın elinde bulunan Otranto Kalesi ele geçirilmiştir.

Bu girişimin aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu savunulabilir?

Soru 13

II. Bayezid döneminde Cem Sultan olayının dış sorun haline gelmesi, Osmanlı Devleti'nin dış siyasette etkisiz bir politika izlemesine neden olmuştur.

Bu duruma;

I. İspanya'da katledilen Müslümanlara gerekli yardımın yapılamaması,
II. Anadolu'da Şahkulu İsyanı'nın çıkması,
III. Batı yönündeki seferlere ağırlık verilememesi

gelişmelerinden hangileri kanıt olarak gösterilemez?

Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Fatih devri için söylenemez?

Soru 15

Şehzadeliğinden itibaren Safevileri büyük bir tehlike olarak gören ve tahta çıktıktan sonra ilk iş olarak Safevilere savaş açan Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisi­dir?

Soru 16

Osmanlı Devleti ile Venedik arasında 1479 yılında imzalanan antlaşmada yer alan,

I. Venedik savaş tazminatı ödeyecektir.
II. Venedik İstanbul’da elçilik açabilecektir.
III. Venedik elçisi Osmanlı topraklarındaki Venedik vatandaşlarının davalarına bakacaktır.

hükümlerinden hangileri, Venedik’in hukuki ayrıcalıklar elde ettiğinin göstergesidir?