Osmanlı Devleti Yükseliş Dönemi Testi 2
Soru 1

Yavuz Sultan Selim Dönemi'nde düzenlenen Mısır Seferi’nin ardından Osmanlı Devleti’nin teokratik niteliğinin güçlendiği görülür.

Bu gelişmenin, aşağıdakilerden hangisine bağlı olarak meydana geldiği söylenebilir?

Soru 2

II. Mehmet döneminde görülen;

- Yönetimde "Ülke, padişahın malıdır." anlayışının getirilmesi, ilk altın paranın bastırılması,
- Ortodoksların himaye altına alınması

gelişmelerine bakılarak, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

Soru 3

Sokullu Mehmet Paşa aşağıdaki görevler­den hangisinde bulunmamıştır?

Soru 4

Osmanlı Devleti tarafından gerçekleştirilen,

I. Dulkadiroğullarının egemenlik altına alınması,
II. Safevilerin Çaldıran Savaşı’nda yenilgiye uğratılması,
III. Akkoyunlularla Otlukbeli Savaşı’nda karşı karşıya gelinmesi

gelişmelerinden hangilerinin Anadolu’da Osmanlı etkinlik alanını genişlettiği söylenebilir?

Soru 5

Mercidabık ve Ridaniye savaşları sonucunda Memlük Devleti yıkılmış, Mısır'da bulunan son Abbasi Halifesi III. Mütevekkil halifelik unvanını, Mısır dönüşünde Ayasofya'da yapılan bir törenle I. Selim'e devretmiştir. Bundan sonra Osmanlı padişahları halife unvanını da almışlardır.

Yukarıdaki bllgllere dayanarak, Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Soru 6

Fatih devrinde Karadeniz bir Türk gölü ha­line getirilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu duruma neden olmamıştır?

Soru 7

Sadrazam Sokollu Mehmet Paşa’nın;

I. Kıbrıs Adası’nı fethetmesi,
II. Don-Volga Kanal Projesi ile Karadeniz- Hazar bağlantısını sağlamak istemesi,
III. Süveyş Kanalı Projesi ile Akdeniz’i Kızıldeniz’e bağlamak istemesi

planlarından hangilerinin ticareti canlandırma ve egemenliği güçlendirme amacına yönelik olduğu söylenebilir?

Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u almasının Avrupa’da yarattığı olumsuz tepkileri hafifletmek amacıyla izlenen politikalardan biri değildir?

Soru 9

Osmanlı Devleti’nde XVI. yüzyılda,

I. Kıbrıs fethedilmiştir.
II. Mısır toprakları egemenlik altına alınmıştır.
III. Lehistan Krallığı himaye altına alınmıştır.

Bu gelişmelerinden hangilerinin, Osmanlı Devleti’nin Doğu Akdeniz’deki etkinliğini artırmasını sağladığı söylenemez?

Soru 10

16. yüzyılda Portekizlilerin Hint ticaret yolunu denetim altına almaları ve Müslüman tüccarlara zarar vermeleri üzerine, Hindistan'daki Gücerat İslam Devleti Osmanlı Devleti'nden yardım istemiştir.

Bu duruma Osmanlı Devlet'nin aşağıdaki özelliklerinden hangisinin neden olduğu söylenemez?

Soru 11

Aşağıdakilerden hangisinin ele geçirilmesi ile Anadolu Türk birliği kesin olarak sağ­lanmıştır?

Soru 12

Osmanlı tahtını elde etmek üzere isyan eden Şehzade Cem’in Avrupalı devletlere sığınması ve Safevi tehlikesinin artması, II. Bayezid Dönemi'nde Osmanlı Devleti’ni güç durumda bırakmıştır. Bu durum nedeniyle fetih hareketlerinin eski hızını yitirdiği görülür.

Bu bilgi, aşağıdaki yargılardan hangisini destekler niteliktedir?

Soru 13

Fatih devrinde başlayan İtalya seferine II. Bayezit devrinde son verilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 14

Osmanlı Devleti’nin İstanbul’u fethetmek istemesinde;

I. Bizans’ın Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü bozması
II. Bizans’ın Osmanlı Devleti’ne karşı oluşturulan Haçlı birliklerini örgütlemesi
III. Avrupa’da başlatılan Coğrafi Keşiflere katılma düşüncesinin gelişmesi

durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenemez?

Soru 15

Osmanlı Devleti’nin Yükselme Dönemi’nde;

I. Balkan Ortodokslarının koruma altına alınması
II. Fransa'ya kapitülasyon verilmesi
III. İspanya'dan sürgün edilen Müslüman ve Yahudilere yardım edilmesi
IV. Protestan hareketlerinin desteklenmesi

durumlarından hangilerinin, Avrupa Hristiyan birliğini bölme amacına yönelik olduğu söylenemez?

Soru 16

Boğdan toprakları üzerine sefere çıkan II. Bayezid, Kili ve Akkerman kalelerini ele geçirmiştir.

Bu gelişme sayesinde,

I. Avrupa'da Osmanlı karşıtı bir haçlı ordusu oluşturulmasının önlenmesi,
II. Kırım ile kara bağlantısı kurulması,
III. Karadeniz üzerindeki denetimin artırılması

hedeflerinden hangilerine ulaşıldığı söylenebilir?