Osmanlı Devleti Yükseliş Dönemi Testi 3
Soru 1

Yavuz Sultan Selim’in ölümünün ardından genç yaşta Osmanlı tahtına geçen Kanuni Sultan Süleyman ilk dönemlerde eski Memlük komutanlarından Canberd Gazali‘nin bağımsız olmak için çıkardığı isyan ile uğraşmak zorunda kalmıştır.

Bu gelişme dikkate alındığında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

Soru 2

II. Mehmet'in İstanbul'un fethi öncesinde gerçekleştirdiği aşağıdaki hazırlıklardan hangisinin, Avrupa'da merkezi krallıkların güçlenmesinde etkili olduğu ileri sürülebilir?

Soru 3

I. Candaroğulları Beyliği'ne son verilerek Sinop ele geçirilmiştir.
II. Türk nüfusunun yoğun olduğu Kırım fethedilmiştir.
III. Karamanoğlu Beyliği ortadan kaldırılmıştır.

Yukarıdakilerden hangilerinin, Anadolu Türk siyasi birliğinin sağlanması için yapıldığı savunulabilir?

Soru 4

İstanbul'un fethinden sonra Fatih'in;

I. Ortodoksları himaye altına alması,
II. Şehrin yağmalanmasına izin vermemesi,
III. İstanbul'dan kaçanların tekrar mülklerinin başına dönebileceğini ilan etmesi

uygulamalarından hangilerinin İstanbul halkı üzerinde olumlu bir etkiye neden olduğu savunulabilir?

Soru 5

Yükselme Dönemi'nde Osmanlı Devleti'nin yabancılara verdiği kapitülasyonlarla ilgili aşağıdaki maddelerden hangisi Fransa'nın isteği üzerine XVIII. yüzyılda değiştirilmiş­tir?

Soru 6

Safevi Devleti Osmanlı Devleti’nin Anadolu topraklarındaki otoritesini zayıflatmak için çaba harcamıştır. Safevilerin de etkisiyle XVI. yüzyılda Anadolu’nun güneyinde çıkan Şahkulu İsyanı, Osmanlı yönetimini oldukça uğraştırmıştır.

Bu bilgiye göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

Soru 7

 Kanuni Sultan Süleyman'ın son seferi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8

Kanuni, Macaristan'ı Osmanlı topraklarına doğrudan katmamış, bunun yerine Macar kraliyet soyundan gelen birini tahta çıkararak himaye altına almıştır.

Böyle bir uygulamanın görülmesinde;

I. sınırlar genişledikçe merkezden yönetimin zorlaşması,
II. Avrupa'da Osmanlı Devleti'ne karşı oluşacak ittifakların önlenmek istenmesi,
III. Macarların Türk soyundan gelmesi

durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

Soru 9

Kanuni Sultan Süleyman döneminde; Türkmen göçebelerin yeni düzenlenen tımar sisteminden memnun kalmama­sı, İrandaki şiilerin yoğun propagandaları gibi nedenlerden dolayı çıkan ayaklanma aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10

- Rusların güneye inmesini engellemek
- İpek Yolu'na yeniden işlerlik kazandırmak İran savaşlarında donanmadan yararlanmak
- Orta Asya Türkleriyle bağlantı kurmak

Don-Volga kanal projesinin yukarıdaki amaçlarına bakılarak Osmanlı Devleti'nin aşağıdakilerden hangisinde verilen alanla ilgili faaliyetlerde bulunmak istediği savunulamaz?

Soru 11

I. Preveze Deniz Savaşı’nda Haçlıların yenilgiye uğratılması
II. Mısır Seferi sonucunda halifeliğin Osmanlılara geçmesi
III. Hint Deniz Seferleri’nin yapılması

Yukarıdaki gelişmelerden hangilerinin Osmanlı Devleti’nin teokratik niteliğini pekiştirdiği söylenebilir?

Soru 12

Aşağıdakilerin hangisiyle Osmanlıların Ak­deniz'deki üstünlüğü sarsılmıştır?