Osmanlı Devleti Yükseliş Dönemi Testi 4
Soru 1

Osmanlı Devleti'nin Yükselme döneminde görülen;

I. Sadrazamların genellikle devşirme kökenlilerden seçilmesi,
II. Kanunname hazırlanması,
III. Şehzadelerin yönetici olarak sancaklarda görevlendirilmesi

gelişmelerinden hangilerinin merkezi otoriteyi artırmaya yönelik olduğu savunulabilir?

Soru 2

Sırp asıllı olup Enderun’da yetişen ve I. Süleyman, II. Selim, III. Murat'a sadra­zamlık yapan devşirme devlet adamı aşa­ğıdakilerden hangisidir?

Soru 3

Yavuz Sultan Selim döneminde;

- Safevilerden Tebriz, Musul, Kerkük ve Erbil alınmıştır.
- Dulkadiroğullarına son verilerek Maraş ve çevresi alınmıştır.
- Suriye, Filistin ve Mısır alınarak Memlük Devleti'ne son verilmiştir.

Bu gelişmelere bakılarak;

I. Türk - İslam devletleri ile savaşılmıştır.
II. Devletin doğu sınırları güvenlik altına alınmıştır.
III. Akdeniz ve Karadeniz Türk gölü haline getirilmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru 4

Memlükler Cem Sultan'ı desteklerken neyi amaçlıyorlardı?

Soru 5

1533 yılında Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında imzalanan İstanbul Antlaşması'nda,

- Avusturya Macaristan'ın iç işlerine karışmayacak
- Avusturya kralı protokolde Osmanlı sadrazamına denk sayılacak
- Avusturya Osmanlı'ya yıllık vergi ödeyecek maddeleri yer almıştır.

Buna göre bu antlaşmanın Osmanlı Devleti'ne aşağıdakilerden hangisini sağladığı söylenemez?

Soru 6

 İstanbul’un Fethi'nden sonra Osmanlı Dev­leti ile mücadelesini artıran ve Osmanlı'nın denizlerdeki başarısından zarar gören dev­let aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisinin II. Mehmet (Fatih) Dönemi’nde merkezi otoriteyi güçlendirmek amacıyla yapılan çalışmalardan biri olduğu söylenemez?

Soru 8

Osmanlı Devleti'nin Yükselme döneminde ele geçirdiği,

I. İstanbul,
II. Otranto,
III. Kıbrıs

gibi yerlerden hangilerini kara ve deniz ordularının işbirliği sonucu alındığı söylenebilir?

Soru 9

Karadeniz'deki Ceneviz üstünlüğü aşağı­daki olayların hangisiyle Osmanlılara geç­miştir?

Soru 10

Osmanlı tahtında 46 yıl rakipsiz olarak oturan ve Avrupa'da "Muhteşem Süleyman" olarak ün yapan Kanuni, babası Yavuz Sultan Selim'den devraldığı 6,5 milyon km2 toprağı 15 milyon km2'ye kadar genişletmiştir.

Bu duruma bağlı olarak,

I. Yeni kurumların kurulması,
II. Beylerbeyi sayısının artması,
III. Vergi gelirlerinin artması

gelişmelerinden hangilerinin ortaya çıktığı söylenebilir?

Soru 11

Kuruluş Devrinde Osmanlıya karşı yapılan Haçlı seferlerinin ortak amacı aşağıdakiler­den hangisidir?

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Yükselme Dönemi’nde, Osmanlı Devleti’nin dinsel farklılıklardan siyasi çıkar elde etmek çin uyguladığı politikalarından biridir?