Osmanlı Devleti Yükseliş Dönemi Testi 5
Soru 1

Yavuz Sultan Selim kardeşleriyle mücadelesinde galip gelerek iktidarını sağlamlaştırdı. lran'la Çaldıran, Memlük Devleti ile de Mercidabık ve Ridaniye savaşları yapılmıştır.

Aşadakilerden hangisinin Yavuz Sultan Selim dönemi ile ilgili olduğu söylenemez?

Soru 2

I. Askeri güç
II. Ekonomikzenginlik
III. Halifelik makamı

Osmanlı Devletinin yükselme döneminde Avrupa karşısında üstünlük kurulmasında yukarıdaki faktörlerinden hangilerinin etkisi olmamıştır?

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti'nin yükselme dönemine özgü bir gelişme değildir?

Soru 4

Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'un fethinden sonra otoritesini ve yaptırım gücünü kaybeden Ortodoks Patrikhanesi'ni koruyarak devamını sağlamıştır.

Fatih'in bu politikasıyla,

I. İstanbul Ortodoks halkını yönetime bağlama,
II. Hristiyan dünyasını parçalama,
III. Ortodoksluk inancını yayma

amaçlarından hangilerine ulaşmak istediği söylenebilir?

Soru 5

Osmanlı devleti'nde,

I. Fatih Venediklilere bazı ayrıcalıklar vermiştir
II. Kanuni Fransa'ya kapitülasyonlar verilmiştir.

Uygulamaiarı daha çok aşağıdaki hangi amaca yöneliktir?

Soru 6

Osmanlı Devleti ile Memlük Devleti arasında mücadelenin başlamasında etkili olan,

I. Memlüklerin Anadolu'daki Türk siyasi birliğini bozmaya çalışması,
II. Memlüklerin Şehzade Cem lsyanı'nı desteklemesi,
III. Memlüklerin, Hicaz su yollarının Osmanlılar tarafından tamirine karşı çıkması

nedenlerinden hangilerinde Memlük Devleti'nin Osmanlı Devleti'nin içişlerine karıştığı söylenebilir?

Soru 7

Devşirme ve tımar sistemi aşağıdaki hangi padişah döneminde uygulanmaya başlanmıştır?

Soru 8

Aşağıdaki hangi olaydan sonra Osmanlı padişahları Halifelik görevini de üstlenmişlerdir?

Soru 9

I. Fatih Sultan Mehmet'in Ortodoks kilisesine özerklik tanıması 
II. Kanuni Sultan Süleyman'ın Fransa'ya ekonomik ayrıcalık vermesi 
III. Yavuz Sultan Selim döneminde Safevilerle savaşılması 

gelişmelerinden hangilerinin, Avrupa Hristiyan birliğini önlemeye yönelik olduğu savunulabilir?

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlıların Karasioğulları Beyliğini ele geçirmekle sağla­dığı kazançlardan biri değildir?

Soru 11

Mısır Seferi ile Osmanlı Devleti'nin kontrolüne geçen Baharat Yolu'nun ticari canlılığının uzun süre korunamamasında ve gerektiği kadar kazanç elde edilememesinde,

I. Avrupalıların yeni ticaret yollarını bulması,
II. Baharat Yolu'nun kapatılması,
III. Ticareti geliştirecek çalışmaların yapılması

gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

Soru 12

Osmanlı Devleti'nin Yükselme döneminde ele geçirdiği,

I. Konya,
II. İstanbul,
III. Balkanlar

gibi yerlerden hangilerinin değişik kültürlerle etkileşime diğerlerinden daha az katkı sağladığı söylenebilir?

Soru 13

Kanuni Sultan Süleyman’ın, Fransa’ya askeri destek vermesi ve kapitülasyon hakları tanıması, aşağıdakilerden hangisiyle ilişkili bir gelişme değildir?

Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi, Sokullu dönemine ait gelişmelerden biri değildir?

Soru 15

Osmanlıların fetih politikasının aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkisi en azdır?