Sözcük Türleri Testi (Karma-2)
Soru 1

İsim  tamlamalarında tamlayan  ile tamlanan arasına sözcük ya da sözcük öbeği girebilir.

Aşağıdaki dizelerin  hangisinde bu kurala uygun bir isim tamlaması vardır?

Soru 2

Ovalardan yaylalara (I)  bir ( II) yeşillik ( III) uzanır
Artık (IV) yoncalar tarlalarda hafif hafif (V) sallanır

Yukarıdaki dizelerde altı çizili sözcükler türce ikişerli eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır?

Soru 3

Zamirler, isimlerin yerini tutan sözcükler oldu­ğundan isimler gibi tamlama kurabilir, hal eki alabilir.                                                 

Buna göre, aşağıdakilerin hangisinde altı çi­zili zamir yalın haldedir?

Soru 4

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili soru sıfatların­dan hangisinin yanıtı belirtme sıfatı değildir?

Soru 5

Gene sana dönüyorum İstanbul
Sıkıntılar içinde bahtı karalı
Gene sana dönüyorum çaresiz
Duymasın ama kimseler, duymasın, sus 

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Soru 6

Aşağıdakilerin hangisinde zamir, yapısı ba­kımından ötekilerden farklıdır?

Soru 7

Gözlerin ne (I) güzel  (II) deniz mavisi  
Uzanır kolların (III) nehirler boyu (IV)
Benim çiğdem kokulu (V) memleketim

Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcük­lerin hangisi isim ya da sıfat değildir?

Soru 8

Aşağıdakilerin   hangisinde  "ne"  sözcüğü farklı görevde kullanılmıştır?

Soru 9

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün türü yanlış gösterilmiştir?

Soru 10

Bir düzine (I)  kalemi (II) cebinde (III)  taşıman, ne anlama (IV) geliyor be kardeşim? (V)

Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerle il­gili olarak aşağıdakilerden hangisi söylene­mez?

Soru 11

I.    Yaşı gözden silelim, derdi gönülden atalım
II.    Uzanmış ellerin elbette avucun en temizi
III.   Günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli
IV.   Ben ağlarım sen de iniltimi dinlersin
V.   Hiç yokuşu yokmuş gibi sessizce alır yol 

Yukarıdaki dizelerin hangisinde iyelik eki al­mış isim yoktur?

Soru 12

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcük hem belirtme hem niteleme sıfatı almıştır?