Sözcükte Anlam Testi 2
Soru 1

I.    Sendeleyen kızı elinden kavrayıp, yarı sürükler, yarı taşırcasına ileriye götürdüm.
II.   Yenemediğim bir merak beni, iki sefilin yanına kadar sürükledi.
III.  Kerkük'te kurşunlar ansızın bizi vurur
      Sürüklenir sokaklarda başsız cesetlerimiz.
IV.  Her gün sürüklenip yaşamak ruha yük olur.
Numaralanmış sözcüklerden hangi ikisi gerçek anlamının dışında kullanılmıştır?

Soru 2

Aşağıdaki cümlelerin/dizelerin hangisinde "yan" sözcüğü diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır?

Soru 3

Aşağıdaki ikili dizelerin hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamda kullanılmıştır?

Soru 4

Aşağıdaki dizelerin hangisinde "tat" sözcüğü "Hoşa giden durum; hoşluk, mutluluk, huzur" anlamı dışında kullanılmıştır?

Soru 5

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, altı çizili söz-cük gerçek anlamının dışında kullanılmıştır?

Soru 6

Aşağıdaki dizelerin hangisinde "süzülmek" sözcüğü "zayıflamak, incelmek" anlamında kul-lanılmıştır?

Soru 7

I.   Çekerek dizlerinin üstüne eski bir aba
     Sürünüp mangala yaklaştı bizim Seyfi Baba
II.  İki üç metre kadar süründüm, bir daha kımılda- yamadım, öyle kaldım.
III. Evet, sen el kapısında sürün işin yoksa
     Getir bu sarhoşa yutsun, getir paran çoksa
IV. Yol onun, varlık onun, gerisi hep angarya
     Yüzüstü çok süründün, ayağa kalk Sakarya
Yukarıdakilerin hangi ikisinde "sürünmek" sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır?

Soru 8

 I.  Kuş, havada geniş bir kavis çizdikten sonra yere iniyordu.
II.  İkide bir Karasu'nun yanından bir pelikan kal- kıyordu.
III. İki kere ikinin dört etmesi, insanı hayallerinden uzaklaştırır.
IV. Kalbim zaman zaman bu haberlerle burkulur.
Numaralanmış cümlelerde altı çizili sözlerden hangi ikisi yakın anlamlıdır?

Soru 9

Aşağıdaki ikili dizelerin hangisinde, anlatımda karşıtlıklardan yararlanılmıştır?

Soru 10

  I. Unutma ki şairleri haykırmayan bir millet
     Sevenleri toprak olmuş öksüz çocuk gibidir.
 II. Hani o bırakıp giderken seni
     Bu öksüz tavrını takmayacaktın.
III. Baktın tanıyan kalmadı aşk öksüzünü
     Dert ortağı bil hayatın son güzünü
IV. Bendedir öksüzlerin çektiği çile
     Gözyaşımı oya yaptım mendile
Yukarıda numaralandırılmış dizelerin hangi ikisinde, "öksüz" sözcüğü gerçek anlamının dı-şında kullanılmıştır?

Soru 11

Aşağıdaki ikili dizelerin hangisinde, anlatımda karşıtlıklardan yararlanılmıştır?

Soru 12

Aşağıdaki ikili dizelerin hangisinde "nasıl" söz-cüğü, "bir şeyin oluşundan duyulan hayret, memnuniyet ve şaşkınlık" gibi duygulan be-lirtmek için kullanılmıştır?

Soru 13

Aşağıdaki ikili dizelerin hangisinde, "girmek" sözcüğü diğerlerinden farklı anlamda kullanıl-mıştır?

Soru 14

I.  Geceyi hor görmek biraz da günah
    Gece dediğin bir köprüdür siyah
II. Dönülmez akşamın ufkundayız, vakit çok geç
    Bu son fasıldır ey ömrüm nasıl geçersen geç
III. Ak saçlı anadan geçilse bile
     Dağlardan geçilmez derdi Köroğlu
IV. Tellerinde şafak söken bir gelin
     Anneler, babalar, çocuklar gelin
Yukarıda numaralandırılmış dizelerin hangi ikisinde, altı çizili sözcükler farklı anlamdadır?

Soru 15

Aşağıdaki ikili dizelerin hangisinde altı çizili sözcük, gerçek anlamının dışında kullanılmıştır?

Soru 16

I.   Büyük fikirler milletlerin ruhlarından fışkırırlar.
II.  İki gül fidanı adeta bahçeyi kaplamıştı.
III. İçimde şimdi sana bir fırtına var kinden
IV. Güzel fikir doğru olmasa bile hoşa gider.
Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcüklerden hangi ikisi mecaz anlamda kullanılmıştır?

Soru 17

Aşağıdaki ikili dizelerin hangisinde, "fakir" sözcüğü gerçek anlamının dışında kullanılmıştır?

Soru 18

Aşağıdaki ikili dizelerin hangisinde, "yüz" sözcüğü farklı anlamda kullanılmıştır?