Sözcükte Anlam Testi 4
Soru 1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylama vardır?

Soru 2

Kimi zaman bir varlığın adı, o varlıkla biçimsel ya da işlevsel benzerliğinden dolayı, yakıştırma yoluyla başka bir varlığa verilebilir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu yolla oluşturulmuş bir sözcük görülmektedir?

Soru 3

Türkçede bazı sözcükler aynı anlam ilgisi taşımakla birlikte hem isim hem fiil olarak kullanılır. Örneğin “boya” sözcüğü hem bir maddeyi, hem de maddeyi kullanarak yapılan bir eylemi bildirir.
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde buna örnek gösterilebilecek bir kelime kullanılmıştır?

Soru 4

Aşağıdaki dizelerin hangisinde ad aktarması yapılmıştır?

Soru 5

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “darılmak, gücenmek” anlamında bir deyim kullanılmıştır?

Soru 6

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “tartmak” sözcüğü gerçek anlamında kullanılmıştır?

Soru 7

“Tutmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmamıştır?

Soru 8

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, terim kullanılmamıştır?

Soru 9

Bir sözcüğün karşıladığı ilk anlamına “temel anlam” denir.
“Diş” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde temel (ilk) anlamıyla kullanılmıştır?

Soru 10

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yansıma sözcüklerle oluşturulmuş ikileme yoktur?

Soru 11

Aşağıdaki cümlelerde geçen ikilemelerden hangisi cümleye tarafsızlık anlamı katmıştır?

Soru 12

Yaklaşık on yıl önce roman yazmaya başlayan sanatçı, özgün bir dil kullanmaya özen gösteriyor.
Bu cümlede altı çizili sözcüklerin yerine sırasıyla aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olur?

Soru 13

Ad aktarması, bir sözün benzetme amacı güdülmeksizin kendi anlamı dışında başka bir söz yerine kullanılmasıdır.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir kullanım vardır?

Soru 14

Bir sözcükle anlatılabilecek bir kavramı birden fazla sözcükle anlatmaya dolaylama denir.
Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir kullanım vardır?