Trablusgarp ve Balkan Savaşları Testi
Soru 1

Osmanlı Devleti yıkılmadan hemen önce aşağıdaki sorunlardan hangisiyle karşı kar­şıya kalmış olamaz?

Soru 2

Rusya'nın kışkırtmaları Balkan ulusları üzerinde etkili olmuş, Sırbistan, Bulgaristan, Karadağ, Yunanistan birle­şerek Osmanlıya savaş açmışlardır. I. Balkan Sava­şı'ndan sonra Osmanlı Devleti Balkanlardaki egemenliği­ni büyük ölçüde kaybetmiş, Arnavutluk bağımsızlığını ilan etmiştir.

Buna göre;

I. Balkan uluslarının I. Balkan Savaşı'ndan sonra bağımsızlıklarını kazandığı
ll. Rusya'nın Balkanları ele geçirdiği
lll. Osmanlının Balkanlardaki egemenliğinin sarsıldığı

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi I. Balkan Savaşı’na katılan devletlerden biri değildir?

Soru 4

İtalya’nın Trablusgarp’ı işgalinde, bölge hal­kının Osmanlı Devletiyle beraber İtalyanlara karşı mücadele etmesi aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi olamaz?

Soru 5

I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı padişahının cihat ilan etmesine karşılık, Araplar bağımsızlık düşüncelerinin et­kisiyle Osmanlılara karşı savaştılar.

Buna göre Osmanlı Devleti'nde;

I. Milliyetçilik
II. İslamcılık
III. Osmanlıcılık

fikir akımlarından hangilerinin başarısızlığa uğradığı söylenebilir?

Soru 6

I. 31 Mart Olayı
II. İkinci Meşrutiyetin İlanı
III. Balkan Savaşları

Yukarıdaki olayların oluş sırası aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7

Osmanlı Devletinin Trablusgarp Savaşını kaybetme sebepleri arasında, aşağıdakiler­den hangisi yer almaz?

Soru 8

Osmanlı Devleti'ni dağılmaktan kurtarabilmek için çeşitli fikir akımları ortaya atılmıştı. Bunlardan biri olan Osmanlıcılığa göre; Osmanlı topraklannda yaşayan herkes dil, din, ırk farkı gözetmeksizin aynı hak ve yetkilere sahip olacaktı. Böylece Osmanlı birliği sağlanarak, devlet yıkıl­ maktan kurtulacaktı. Ancak Balkan Savaşları'ndan ön­ce bağımsızlıklarını kazanan devletler Osmanlı'nın zayıf halinden faydalanarak Osmanlı'ya savaş ilan etmiştir.

Verilenlere bakılarak;

I. Osmanlıcılık fikrinin başarısızlığa uğradığı
II. Balkan uluslarının Osmanlı topraklarını paylaşmaya çalıştığı
III. Balkan uluslarının bağımsızlıklarını kazanmaktan başka amaçları olmadığı

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru 9

I. Balkanlar
II. Arabistan
III. Kuzey Afrika topraklarını kaybetti.

Osmanlı Devleti'nin yukarıda verilenlerden topraklardan hangilerinin kaybedilmesinde Fransız İhtilali etkili ile olmuştur?

Soru 10

Balkan Savaşları sırasında işgaller sebebiyle sınır bağlantımızın kalmadığı Arnavutluk; İtalya ve Avusturya’nın da desteğiyle bağımsızlığını ilan etmiştir.

Bu durum;

I. Balkanlarda büyük devletlerin etkin rol oy­nadığı
II. Osmanlı Devleti’nin Arnavutluğun bağım­sızlığını tanıdığı,
III. İtalya ve Avusturya’nın imparatorlukların parçalanmasına karşı olduğu

yargılarından hangilerini destekler?

Soru 11

Osmanlı Devleti İtalya'nın Trablusgarp'ı işgal etmesi üzerine Avrupalı devletlerden arabuluculuk yapmasını is­tedi. Ancak önceden İtalya ile anlaşan Avrupalı devletler tarafsızlıklarını ilan etti. Osmanlı Devleti, Mısır İngiliz İş­galinde olduğundan kara yoluyla Trablusgarp'a yardım ulaştıramadı.

Buna göre;

I. Osmanlının Avrupalı devletler tarafından yalnız bırakıldığı
II. İngiltere'nin sömürgecilik amaçları doğrultusunda hareket ettiği
III. Osmanlı topraklarının parçalanma sürecinin başladığı

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru 12

Balkan Savaşları sonrasında imzalanan Atina Antlaşması’na göre Yunanistan’da kalan Türk azınlığın, Yunan vatandaşlarıyla eşit haklara sahip olacağı belirtilmiştir.

Bu durum;

I. Türkler azınlık konumuna düşmüştür
II. Yunanistan, Türklerin haklarını koruyacağı­na dair güvence vermiştir.
III. Eşitlik anlayışı gözetilmiştir

yargılarından hangilerini doğrular?

Soru 13

İtalya, Trablusgarp'ı işgal etmeden önce Trablusgarp'ta­ ki İtalyanlara kötü davranıldığını, Osmanlı'nın bölgeyi uygarlık alanında geri bıraktığını ileri sürdü.

Bu durum;

I. İtalyanların Trablusgarp'ı işgallerine haklılık kazandırmaya çalıştığı
ll. Osmanlının Kuzey Afrika topraklarına önem vermediği
lll. Osmanlının Kuzey Afrika'daki son toprağını kaybettiği

yargılarından hangilerini kanıtlamaktadır?

Soru 14

İtalya’nın Trablusgarp’ı işgal etmesinde;

I. Siyasi birliğini geç tamamladığı için sömürgecilik yarışında geri kalması
II. Gelişen sanayisi için pazar ve hammadde araması
III. Osmanlı Devletinin bu bölgeyle kara bağ­lantısının olmaması
IV. Osmanlı donanmasının yetersiz olması
V. Avrupa devletlerinin işgale sessiz kalması

etkenlerinden hangileri işgalin asıl sebe­binden çok işgali kolaylaştıran bir etken ol­muştur?

Soru 15

I. Balkan Savaşı'ndan önce 65.000 civarında Osmanlı askeri terhis edilmiştir. Rusya'nın Kafkaslara yığınak yapması üzerine bu bölgeye önemli miktarda kuvvet gönderilmiştir.

Buna göre;

I. Savaş sırasında Osmanlı askeri gücünün zayıf olduğu
II. Rusya'nın Osmanlıyı zor duruma soktuğu
III. Savaşın başarısızlıkla sonuçlandığı

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?