Trablusgarp ve Balkan Savaşları Testi 2
Soru 1

İtalya’nın Trablusgarb’ı işgale başlaması üzeri­ne Mustafa Kemal ve Enver Bey buraya gizlice geçerek Bingazi, Deme ve Tobruk’ta yerli halkı örgütlemişlerdir Yapılan direniş karşısında İtalyanlar içerilere ilerleyememiş, sadece kıyıda tutunabilmişlerdir.

Bu durum;

I. Mustafa Kemal’in halkı örgütlemede başarılı olduğu
II. Bölge halkının saltanata bağlılıklarının devam ettiği
III. Bölge halkının hürriyetçi akımlara destek verdiği

yargılarından hangilerini doğrular?

Soru 2

Almanya I. Dünya Savaşı'ndan yenik devlet olarak ayrılmış ve bu savaş sonucunda Versay antlaşmasını imza­lamıştır. Bu antlaşma Almanya için çok ağır şartlar içer­mekteydi.

Bu antlaşma sonucunda;

I. Uzlaşmacı
II. Saldırgan
III. Yayılmacı

Almanya'nın nasıl bir politika izlediğini söyleyebiliriz?

Soru 3

Uşi Antlaşmasına göre Osmanlı Devleti, Trab­lusgarb’ı İtalya’ya bıraktığı halde bölgenin dini bakımdan Osmanlıya bağlı kalmasını da İtal­ya’ya kabul ettirmiştir.

Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

Soru 4

Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı'nda Almanya'nın yanın­da savaşa girmiştir. Bu süreçten sonra İngiltere ve Rusya'ya karşı yeni cepheler açılmıştır.

Bu durumun sebep olduğu gelişmelerin;

I. Osmanlı Devleti kaybettiği yerleri geri almıştır.
II. Rusya Panislavist politikasında başarılı olmuştur.
III. Savaş geniş alanlara yayılmıştır.

yukarıdakilerden hangileri olduğu söylenebilir?

Soru 5

İtalya’nın Trablusgarp’ı işgalinde, bölge halkı­nın Osmanlı Devletiyle beraber İtalyanlara kar­şı mücadele ettiği görülmüştür.

Bu durum bölge halkının;

I. Ülke bütünlüğü
II. Ümmetçilik
III. Milliyetçilik

ilkelerinden hangilerini savunduğuna bir kanıt olamaz?

Soru 6

Wilson ilkelerindeki bir maddeye göre "Her millet kendi kaderini kendi belirleyecektir. Fakat bazı milletler, kendi kendilerini yönetemediklerinden bu uluslara yardım edi­lecektir."

Bu maddenin;

I. Ulusal egemenlik düşüncesine
ll. Himayeci politikanın ortaya çıkmasına
lll. Açık diplomasinin uygulanmasına

yukarıdakilerden hangilerine ortam hazırladığı söylenebilir?

Soru 7

Rusya’nın Balkan topraklarında karışıklık çıkarmasının en önemli sebebi aşağıdaki­lerden hangisidir?

Soru 8

Wilson ilkeleri yenilen devletlerden savaş tazminatı ve toprak alınmamasını, bu devletlerin milliyet esasına göre yeniden yapılandırılmasını ve çıkar sorunlarına barışçıl yollarla çözüm bulunmasını istemiştir.

Bu ilkelerde;

I. Ulusal devlet anlayışına
ll. Toprak işgaline
lll. Uluslararası barışa

yukarıdakilerden hangilerine karşı olunduğu söylenebilir?

Soru 9

Balkan Savaşları sırasında İttihat ve Terakki partisi tarafından Bâb-ı Âli Baskını ile yönetim ele geçirilmiştir. Bu olay sonucunda İttihatçı Mahmut Şevket Paşa sadrazam olmuştur.

Bu durum;

I. Yenilgilerin iç hesaplaşmalara yol açtığı
II. Kanun-ı Esasi’ye aykırı uygulama yapıldığı
III. Egemenlik anlayışının değiştiği

yargılarından hangilerini doğrular?

Soru 10

Osmanlı Devleti ile Bulgaristan arasında yapı­lan İstanbul Antlaşması’nın Türklerle ilgili hü­kümlerinden bazıları şunlardır;

I. Mülk edinebileceklerdir.
II. Müftülerini kendileri seçebileceklerdir.
III. Okullarında eğitim dilleri Türkçe olacaktır.

Bunlardan hangileri, Bulgaristan’ın, Türk azınlığın haklarını koruyacağına dair güven­ce verdiğine bir kanıttır?

Soru 11

Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde;

I. Balkan Savaşlarının yenilgi ile sonuçlanması
II. Araplar ve Arnavutlar gibi toplulukların bağım­sızlık mücadelesine girişmeleri

Bu gelişmeler Osmanlı Devleti’nde aşa­ğıdaki akımlardan hangisinin güçlenmesine sebep olmuştur?

Soru 12

Balkan Savaşlarının sonunda Osmanlı Devleti Balkan davetleriyle imzaladığı antlaşmalarla bu devletlerdeki Türk azınlığın statüsünü belirlemiştir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir gösterge­sidir?