Türk İslam Tarihi Testi
Soru 1

İlk Müslüman Türk devletlerinden bazıları siyasi parçalanmayı önlemek için köle asıllı komutan ve devlet adamı kullanma yoluna gitmişlerdir.

Bu politikanın,

I. ülkede iktidar mücadeleleri yaşanmasını önleme,
II. İslam'ın yayılmasını sağlama,
III. Türk geleneklerinin etkinliğini sürdürme

amaçlarından hangileriyle ilgili olduğu söylenebilir?

Soru 2

İlk Türk-İslam Devleti olan Karahanlı Devleti’nde bugünkü Bakanlar Kurulu’nun karşılığı olan Divan-ı Âli adlı büyük divandan başka, maliye, askerlik, adalet ve yönetim işlerinin denetimine ve halkın şikâyetlerine bakan, ayrı divanlar da bulunmaktaydı.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Soru 3

Mukaddime adlı eser kime aittir?

Soru 4

Orta Asya Türk çadır sanatının etkisini taşıyan,silindirik gövdeli anıtmezar niteliğindeki yapı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5

I. Moğol saldırılarına karşı koyma
II. Haçlılara karşı mücadele etme
III. Bizans baskılarının azalmasını sağlama

Yukarıdakilerden hangileri Türklerin İslam dünyasına sağladıkları askeri ve siyasi katkılar arasında gösterilebilir?

Soru 6

1258’de Moğollar Bağdat’ı alarak, Abbasi Devleti’ne son verdi. Memluk Sultanı Baybars, Mısır’a kaçan Halife Zâhir’in oğlu Ahmed’i, Mustansır adıyla halife ilan etti. Bir sembol olarak kalan halifeliğin, Memluk Devleti yönetiminde önemli bir etkisi olmadı.

Buna göre,

I. Abbasilerin siyasal varlığı sona ermiştir.
II. Memluklar, İslam dünyasının önemli bir siyasal gücüdür.
III. Abbasi soyu varlığını sürdürmüştür.
IV. Moğollar İslamiyet’i kabul etmiştir.

sonuçlarından hangilerine ulaşılamaz?

Soru 7

Türk - İslam devletlerinde reaya;

I. Otlak
II. Yaylak
III. Bahçe
IV. Orman

alanlarından hangilerine sahip olup mülk edinebilmiştir?

Soru 8

Gazneli Mahmut Karahanlılar, Hindistan ve Selçuklular üzerine yaptığı seferlerle, üstünlüğünü kabul ettirmiştir. Bunun sonucunda, Abbasi Halifesi tarafından “Büyük Sultan” olarak tanınmıştır.

Buna göre, Gaznelilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Soru 9

Eyyubi Devleti'nde zamanla yaşanmaya başlanan çekişmeler, orduda görev yapan ve Kölemen denilen kişilerin faaliyetlerini artırma imkanı vermiş, 1250'de yıkılan Eyyubi Devleti'nin topraklarında Memlük Devleti (Kölemen) kurulmuştur.

Buna göre, Eyyubi Devleti'nin yıkılmasında,

I. dış baskı,
II. iç karışıklık,
III. ekonomik gerileme

olgularından hangilerinin etkisinden söz edilebilir?

Soru 10

Anadolu Selçukluların 1193 yılında Kayseri de açtığı ilk medrese aşağıdakilerden hangisidir?