Türk İslam Tarihi Testi 3
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi, Büyük Selçuklular Dönemi'ne aittir?

Soru 2

İslam öncesi dönemde Türk kültürü ve inancı ile İslam inancının önemli bazı benzerliklere sahip olduğu bilinmektedir.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırdığı söylenebilir?

Soru 3

Selçuklularda İkta, Osmanlılarda Dirlik sistemiyle ulaşılmak istenen belirli amaçlar vardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu amaçlardan birisi değildir?

Soru 4

X. yüzyıldan itibaren, Abbasilerin vali ve ordu komutanlıklarına Türkler getirilmiştir.

Bu durum, aşağıdakilerden hangisine yol açmıştır?

Soru 5

Emevilerin Horasan valisi Kuteybe, Ceyhun Nehri’ni aşarak Maverünnehr’e girmiş ve Semerkand’ı almıştır. Emeviler, bu bölgede yaşayan Türklere karşı sert davranıp ülkelerini yağmalamışlardır.

Bu durum,

I. Türk-Arap savaşlarının başlaması,
II. Türklerin Müslüman olmasının gecikmesi,
III. İslamiyet’in Türkler arasında hızla yayılması

olgularından hangilerine yol açmış olabilir?

Soru 6

Büyük Selçuklu Devleti'nde Sultan Melikşah'ın ölümünün ardından taht kavgaları yaşanmıştır.

Bu gelişmenin Büyük Selçuklu Devleti'nde aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı söylenebilir?

Soru 7

Sultan Melikşah Dönemi'nde, İsfahan ve Bağdat'ta birer rasathane kuruldu. Ömer Hayyam ve Vasıfi gibi bilginler bu rasathanede çalışmalar yaptılar.

Bu bilgi ışığında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

Soru 8

Gazneli Mahmut, Hindistan üzerine on yedi sefer düzenlemiştir.

Bu seferlerin aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenemez?

Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Arapların, Orta Asya’ya egemen olmalarının ve Türklerin İslamiyet’i kitleler halinde kabul etmelerinin başlangıcı olmuştur?

Soru 10

Büyük Selçuklular döneminde eğitim alanında önemli çalışmalar yapılmış ve birçok bilgin ve devlet adamı yetişmiştir.

Bu bilginler ve devlet adamlarının yetişmesi aşağıdaki kurumlardan hangisi sayesinde olmuştur?