Türkiye Tarihi Testi
Soru 1

İlk Türk-Arap ilişkileri aşağıda verilen hangi İslam halifesi döneminde başlamıştır?

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemi’nin şairlerinden biri değildir?

Soru 3

Talas Savaşı’nın aşağıda verilen sonuçlardan hangisi dünyada doğrudan ekonomik sonuçlara yol açmıştır?

Soru 4

I. Konya Karatay Medresesi
II. Bursa Yeşil Cami
III. Niğde Alaaddin Cami

Yukarıdakilerden hangilerini Çelebi Mehmet yaptırmıştır?

Soru 5

Hiçbir şey değil, Tolunoğullarının yapabileceklerini başarabilsen yeter” diyerek Mısır’daki Türk hâkimiyetinden övgü ile bahseden Avrupalı devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6

Anadolu Selçuklu Devleti’nde Moğol istilası yüzünden düzen bozulunca ikta arazilerinin mülk hâline getirilmesi,

I. Ordunun dağılması,
II. Topraksız kalan askerlerin huzursuzluk çıkarması,
III. Devletin toprak üzerinde denetiminin artması

durumlarından hangilerine ortam hazırladığı savunulur?
 

Soru 7

İslam’ın Roma’sı” diye anılan ve aynı zamanda İslami ilimler merkezi olan şehir aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8

Büyük Selçuklularda hükümdarın çocukları olan meliklerin eğitiminden sorumlu eğitmenlere ne isim verilmiştir?

Soru 9

I. Bizanslılar
II. Moğollar
III. Safeviler

Yukarıdaki devletlerden hangileri Anadolu Selçukluları ile çağdaştır?

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi, Anadolu Selçukluları Döneminde şehirlerde oturan esnaf teşkilatının üyesi konumundadır?

Soru 11

Anadolu Selçukluları’nda 1243 Kösedağ Savaşı’ndan sonra Selçuklu sikkeleri İlhanlı paralarına göre ayarlanmış, daha sonra Moğollarca basılmaya başlanmıştır.

Bu durumun Anadolu Selçukluları’nda aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olduğu savunulamaz?

Soru 12

Eseri Kutadgu Bilig’i Hakaniye lehçesi ile yazan Yusuf Has Hacip eserini aşağıda verilen hangi Karahanlı hükümdarına sunulmuştur?

Soru 13

Türkçe’nin zenginliğini ve Arapça ile Farsça yanındaki değerini ispata çalışan Kaşgarlı Mahmut, Türkçeyi Araplara öğretmek amacıyla aşağıda verilen hangi eserini yazmıştır?

Soru 14

Hasankeyf Harabeleri aşağıdakilerden hangisine aittir?

Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçukluları ve Beylikler Döneminde yaşamış, Garipname adlı eseriyle Türklere hak yolunu ve tasavvufun inceliklerini göstermeyi amaçlamış ünlü düşünür ve şairdir?