Türkiye Tarihi Testi 3
Soru 1

Türkiye Selçuklularında hayvancılıkla uğraşan topluluklarca koyun, keçi, sığır, at gibi hayvanlar besleniyordu. Beslenen hayvanların et, süt ve derisinden faydalanılmaktaydı. Bu dönemde Ankara keçisinden elde edilen tiftiklerin, İngiltere ve Fransa’ya satıldığı bilinmektedir.

Bu bilgiler ışığında,

I. Hayvancılık Türkiye Selçuklularında önemli geçim kaynakları arasındadır.
II. Türkiye Selçukluları ticari faaliyetlerini uluslararası boyuta taşımıştır.
III. Hayvancılık tarımdan daha öncelikli bir uğraş alanı olarak görülmüştür.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi, Anadolu Selçukluları ve Beylikler Döneminde hastaların tedavi edildiği yere verilen addır?

Soru 3

Anadolu Selçuklu Devleti’nde şehir ve kasabalarda adalet işlerine kim bakardı?

Soru 4

Türkiye Selçuklularında, Müslümanlara ait tarım topraklarına öşriyye, gayrimüslimlere ait tarım topraklarına ise haraciyye adı verilmekteydi. Bu toprakların vergileri de farklıydı.

Bu durum,

I. toprakların büyük bir bölümünün devlet mülkiyetinde olması,
II. devletin vergi toplama konusunda sorunlar yaşaması,
III. dinin toprak yönetimi alanında önemli bir belirleyici olması

olgularından hangilerinin sonucudur?

Soru 5

Haçlı seferleri Avrupa’da Katolik öğretilerine olan güveni sarsmıştır.

Bu gelişme aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?

Soru 6

Malazgirt Savaşı'nın Selçuklular tarafından kazanılmasında,

I. Bizans ordusunun ücretli askerlerden oluşması,
II. Selçukluların uyguladıkları savaş taktiklerinin iyi olması,
III. Bizans kuvvetlerinin sayıca üstün olmaları

özelliklerinden hangileri etkili olmuştur?

Soru 7

-Hristiyan halktan zanaatkârların kendi arasında loncalar oluşturması
-Hristiyan köylülere devletin toprak vermesi 

Gelişmeleri aşağıdakilerden hangisine neden olduğu savunulabilir?

Soru 8

XIV. yüzyılda Avrupa'da siyasi yapı değişmeye, feodal yönetimlerin zayıflamasına bağlı olarak merkezi krallıklar yükselmeye başlamıştır.

Bu durumda,

I. haçlı seferlerinin başarısızlıkla sonuçlanması,
II. Katolik Kilisesi'nin soylular üzerindeki siyasi etkinliğinin sürmesi,
III. derebeylerin askeri güçlerini ve topraklarını yitirmeleri

gelişmelerinden hangilerinin etkisinin bulunduğu savunulabilir?

Soru 9

Türkiye Selçuklu Devleti'nin kuruluş döneminin uzun sürmesinde,

I. Bizans İmparatorluğu'nun Avrupalıları kışkırtması,
II. Veraset kurallarındaki düzensizlik,
III. Moğolların batıya doğru yayılmaları

durumlarından hangileri etkili olmuştur?

Soru 10

Türkiye Selçuklu Devleti,

I. Ticareti geliştirmek,
II. İslam dünyasının dinî lideri olmak,
III. Balkan hâkimiyetini güçlendirmek

amaçlarından hangilerine yönelmemiştir?

Soru 11

İlki 1096 yılında gerçekleştirilen haçlı seferleri sonucunda,

I. Akdeniz limanlarının canlılığı artmıştır.
II. Avrupa'da feodal rejimler zayıflamıştır.
III. Anadolu'da Selçuklu etkinliği sarsılmıştır.

Bu gelişmelerden hangileri, haçlı seferlerinin siyasal sonuçlar doğurduğuna kanıt olarak gösterilebilir?

Soru 12

I. Bizans'ın taarruz gücünü yitirmesi,
II. Anadolu beyliklerinin kurulması,
III. İkInci Kılıç Arslan'a "Sultan" unvanı verilmesi

gelişmelerinden hangileri Miryokefalon Savaşı'nın sonuçları arasında yer almaz?

Soru 13

Baharat Yolu'nun Müslümanların kontrolündeki topraklardan geçmesi, doğu dünyasındaki ekonomik zenginliğin önemli sebeplerinden idi. Avrupalılar, düzenleyecekleri Haçlı Seferleri ile doğu ülkelerinin zenginliklerine sahip olmayı planladılar.

Buna göre, Haçlı Seferleri'nin gerçekleşmesinde,

I. kültürel,
II. dini,
III. ekonomik

unsurlardan hangilerinin rolünden söz edilmiştir?

Soru 14

Türkiye Selçukluları Sinop, Alanya ve Antalya'yı ele geçirmişlerdir.

Bu şehirlerin fethinde aşağıdakilerden hangisinin belirleyici olduğu söylenebilir?

Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Anadolu'da siyasi otoritenin güçten düştüğünün en net göstergesidir?