XX. Yüzyıl Başlarında Dünya Testi
Soru 1

I. Dünya Savaşı sonunda Macaristan, Çekoslovakya ve Yugoslavya gibi devletlerin kurulması aşağıdaki antlaşmaların hangisiyle gerçekleşmiştir?

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı’nın nedenlerinden biri değildir?

Soru 3

Türkiye’nin SSCB ile Dostluk, Tarafsızlık ve Saldırmazlık Paktı’nı imzalamasında, aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

Soru 4

I. Irak
II. Kanal
III. Filistin-Suriye

cephelerinden hangileri, Osmanlı Devleti tarafından açılmamıştır?

Soru 5

Türkiye’nin 1936 yılında, Lozan Antlaşmasındaki Boğazların statüsünün değiştirilmesini istemesinde,

II. İtalya’nın 1935’te Habeşistan’a saldırması,
II. On iki Ada’nın silahlandırılması,
III. Fransa’nın Suriye’den çekilmek istemesi

gelişmelerinden hangileri etkili olmuştur?

Soru 6

Rusların, Türkiye ile Türkistan’ın kültürel bağlarını koparmak istemesi,

I. 1924’te Türkistan’da Arap alfabesinden Latin alfabesine geçilmesi,
II. Azerbaycan ve Türkistan’daki Türklerin işçi sıfatıyla Sovyetlerin diğer bölgelerine yerleştirilmesi,
III. Rusların, 1928’de Türkiye Latin alfabesine geçince Türkler için “Rus Kiril” harfleriyle karışık Latin harf sistemine geçmesi

gelişmelerinden hangileriyle kanıtlanabilir?

Soru 7

ABD, Avrupalı devletlerin Amerika kıtasında yeniden sömürgecilik hareketlerine girişmelerine ve kendi sistemlerini kıtada uygulamak için yapacakları girişimlere karşı aşağıdaki politikalardan hangisini uygulamaya koymuştur?

Soru 8

Bolşevik İhtilali’nden sonra Rusya’da aşa­ğıda verilen hanedanlardan hangisinin ik­tidarına son verilmiştir?

Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı’nın sonuçları arasında gösterilemez?

Soru 10

Birinci Dünya Savaşı sonrasında ABD’nin tekrar yalnızlık politikasına dönmesi, aşağıdaki devlet ikililerinden hangisinin Orta Doğu’da serbestçe hareket etmelerine sebep olmuştur?

Soru 11

ABD’nin 1823’ten başlayıp I. Dünya Savaşı’na katılmasına kadar sürdürdüğü “Yalnızlık” politikasına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 12

Türkistan Türkleri, 1917 – 1931 yılları arasında Sovyet (Bolşevik) yönetiminin baskılarına karşı Basmacı Hareketi’ni gerçekleştirmişlerdir.

Aşağıdakilerden hangisi Basmacı Hareketi’nin asıl gücünü oluşturmuştur?

Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi ABD’nin Birinci Dünya Savaşı’na girmesinin sonuçlarından biri değildir?

Soru 14

Cumhuriyet Dönemi Türk dış politikasında yaşanan aşağıdaki gelişmelerden hangisi Türkiye’nin İslam dünyası ile olan ilişkilerini doğrudan etkilemiştir?

Soru 15

Nüfus Mübadelesi sorunu, Türkiye ile aşağıdaki ülkelerden hangisi arasında yaşanmıştır?

Soru 16

Türkiye’nin dış politikasında yaşanan,

I. Cemiyetiakvam’a üyelik,
II. Boğazların denetiminin ele geçirilmesi,
III. İkinci Dünya Savaşı’nda tarafsızlık kararının alınması

gelişmelerinden hangileri Atatürk döneminde yaşanmamıştır?

Soru 17

Sovyetler Birliği’nin kurulduğu dönemdeki karışıklıktan yararlanan Türkler, bulundukları bölgelerde bağımsız devletler kurmaya başlamışlardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu devletlerden biri değildir?

Soru 18

• Yeni Türk Devleti’nde;
• Balkan Antantı’nın imzalanması,
• Sadabat Paktı’na üye olunması,
• Milletler Cemiyeti’ne üye olunması

gelişmelerinin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?